กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/298
ชื่อเรื่อง: การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Safety risk assessment of school in Chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ
ชมภูศักดิ์ พูลเกษ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
คำสำคัญ: การประเมินความเสี่ยง
ความปลอดภัยในโรงเรียน
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อความปลอดภัย ด้านการจัดบริการความปลอดภัย และด้านการจัดการเรียนการสอนสวัสดิศึกษาในโรงเรียน โดยประยุกต์วิธีการประเมินความเสี่ยงของกรมโรงงานและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่มตัวอย่างเป็นครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมดของโรงเรียน 3 แห่ง ในจังหวัดชลบุรี จำนวน 73 คน และ 212 คน ตามลำดับ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสำรวจ และแบบบันทึกการสังเกตที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองโดยกรอบแนวคิดของ เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2548) ผลการวิจัยพบว่า การประเมินระดับความปลอดภัยในโรงเรียนตามการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง 1. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อความปลอดภัย 2. ด้านการจัดบริการความปลอดภัยของโรงเรียน และ 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนสวัสดิศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับการปฎิบัติที่ปลอดภัยสูง ส่วนการประเมินระดับความเสี่ยงความปลอดภัยของโรงเรียนทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับที่เป็นความเสี่ยงระดับเล็กน้อยที่ยอมรับได้ สำหรับการเปรียบเทียบระดับความปลอดภัยของโรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อความปลอดภัย ด้านการจัดบริกาความปลอดภัย และด้านการจัดการเรียนการสอนสวัสดิศึกษาของโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value<0.05) ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนควรพัฒนาแนวทางปฏิบัติ การเฝ้าระวัง การป้องกัน และการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/298
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น