กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2924
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors influencing depression among nursing students of Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นุชนาถ แก้วมาตร
จันทนา เกิดบางเขน
ชนัดดา แนบเกษร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2554
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2924
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p83-95.pdf4.27 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น