กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2907
ชื่อเรื่อง: นิสิตพยาบาลกับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Nursing students with self-esteem
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พจนารถ สารพัด
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ความนับถือตนเอง
ความเชื่อมั่นในตนเอง
นักศึกษาพยาบาล
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2554
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2907
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p1-9.pdf467.4 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น