กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2892
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorพิริยา ศุภศรี
dc.contributor.authorตติรัตน์ สุวรรณสุจริต
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:20:05Z
dc.date.available2019-03-25T09:20:05Z
dc.date.issued2556
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2892
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการคลอดth_TH
dc.subjectสตรีมีครรภ์th_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.subjectสามี - - ทัศนคติ - - การคลอดth_TH
dc.titleอิทธิพลของความรู้และทัศนคติที่มีต่อความต้องการมีส่วนร่วมของสามีในการส่งเสริมการคลอดธรรมชาติth_TH
dc.title.alternativeInfluencing of knowledge and attitudes toward spouse's needs of participation in promoting natural childbirthen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue2
dc.volume21
dc.year2556
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page27-37.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p27-37.pdf330.37 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น