กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2882
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorระพินทร์ ฉายวิมล
dc.contributor.authorเพ็ญนภา กุลนภาดล
dc.contributor.authorฐิติยา แย้มนิ่มนวล
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:20:04Z
dc.date.available2019-03-25T09:20:04Z
dc.date.issued2555
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2882
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการให้คำปรึกษาth_TH
dc.subjectการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มth_TH
dc.subjectจิตวิทยาเกสตัลท์th_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleผลของการให้คำปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเกสตัลท์ที่มีต่อความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกช่างอุตสาหกรรมth_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume20
dc.year2555
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page12-21.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p12-21.pdf3.19 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น