กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2812
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนานักบัญชีของบริษัทข้ามชาติในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ไพรัตน์ วงษ์นาม
ธนวัฒน์ ทองแก้ว
สุทธิพงษ์ สุวรรณสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาบุคลากร
นักบัญชี
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2556
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางดารพัฒนานักบัญชีของบริษัทข้ามชาติในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ในด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษา และด้านการพัฒนา 2) เพื่อเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนานักบัญชีของบริษัทข้ามชาติ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี จำแนกตาม สัญชาติ ขนาดของบริษัท และประเภทอุตสาหกรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักบัญชีระดับปฏิบัติการและระดับหัวหน้างานขึ้นไปที่ปฏิบัติงาน อยู่ใน บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นจำนวน 302 คน และบริษัทสัญชาติอเมริกา/ยุโรป จำนวน 48 คน รวมทั้งสิ้น 350 คน โดยทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 47 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test (แบบ Independent Samples) One-way ANOVA และทดสอบรายคู่ด้วยวิธี LSD (Fisher’s least signification difference) ผลการวิจัยพบว่า นักบัญชีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานักบัญชีข้ามชาติ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก ด้านการพัฒนา อยู่ในระดับมาก และด้านการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ และผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักบัญชีเกี่ยวกับแนวทางพัฒนานักบัญชีของบริษัทข้ามชาติ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี จำแนกตามสัญชาติ ขนาดของบริษัท และประเภทอุตสาหกรรม พบว่า นักบัญชีของบริษัทข้ามชาติ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2812
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
bbs2n1p42-55.pdf480.04 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น