กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2776
ชื่อเรื่อง: โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสมาคมกีฬาจังหวัด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The causal relationship model of administrative factors affecting the effectiveness of provincial sports associations
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เสรี ชัดแช้ม
สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ
ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์
ขจร ตรีโสภากร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
คำสำคัญ: ประสิทธิผลองค์การ
พฤติกรรมองค์การ
สมาคมกีฬาจังหวัด - - การบริหาร
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2553
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสมาคมกีฬาจังหวัด เพื่อสรา้งและตรวจสอบความสอดคล้องโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสมาคมกีฬาจังหวัดกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสมาคมกีฬาจังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด จำนวน 480 คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสมาคมกีฬาจังหวัด วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างและความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ด้วยโปรแกรม LISREL version 8.72 ผลการวิจัยปรากฎว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อปนะสิทธิผลสมาคมกีฬาจังหวัดมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดีและยอมรับได้ ปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลสุงสุดต่อประสิทธิผลสมาคมกีฬาจังหวัด ได้แก่ คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร รองลงมาคือ ภาวะผู้นำ บรรยากาศองค์การและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ตามลำดับ โดยสามารถร่วมกันทำนายประสิทธิผลสมาคมกีฬาจังหวัดร้อยละ 91 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผลสมาคมกีฬาจังหวัด ได้แก่ คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร ภาวะผู้นำและบรรยากาศองค์การ ปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลทางอ้อมต่อประสิทธิผลสมาคมกีฬาจังหวัด ได้แก่ แรงจุงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ส่งผลทางอ้อมผ่านบรรยากาศองค์การ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2776
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p26-44.pdf846.59 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น