กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2760
ชื่อเรื่อง: ปัญหาทางด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของธุรกิจการให้บริการรับเหมาเฉพาะอย่างในเขตจังหวัดระยอง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The problems in corporate income tax, vat, and withholding income tax of contractor business in Rayong
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อรนิชา โพธิ์ทอง
ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง
อัจฉรา ศรีขันชะมา
พงศ์พรต ฉัตราภรณ์
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินได้
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 401 ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัดที่อยู่ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภายใต้การกำกับดูแลของรายได้กรมสำนักงานระยอง เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลแล้วใช้สถิติเชิงพรรณนาของความถี่และร้อยละในระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2556 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจไม่ถูกต้องหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของภาษีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเช่นรับรู้รายได้สำหรับรายได้ภาษีทั้งองค์กรและจุดภาษีมูลค่าเพิ่มรับรู้ค่าใช้จ่ายในความเข้าใจตนเองของผู้ปฏิบัติงานกระบวนการการชำระเงินภาษีและเป็นธรรม ในการชำระเงินภาษีซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ การรับรู้รายได้ที่เจ้าของธุรกิจยังคงมีความชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑ์คงค้าง, จุดภาษีและค่าตอบแทนที่ได้รับจากการปล่อยสินเชื่อภาคธุรกิจการรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เจ้าของธุรกิจยังคงมีความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่มีลักษณะเป็นภาษีซื้อที่ถูกจำกัด และลักษณะของค่าใช้จ่ายที่จำกัดตามกฎการปฏิบัติงานและขั้นตอนการชำระเงินภาษีนี้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานของธุรกิจถ้าผู้ปฏิบัติงานภาษีและบัญชีที่ไม่ได้มีความรู้มากพอที่จะสร้างความผิดพลาดซึ่งมีผลในการเพิ่มภาษีและบทลงโทษภาษีความเป็นธรรมในการเสียภาษีซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ถ้าเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานของธุรกิจที่มีความรู้สึกที่ดี ต่อเจ้าหน้าที่ภาษีที่พวกเขาจะรู้สึกดีกับเจ้าหน้าที่ภาษี แต่ถ้าพวกเขาจะไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างดีพวกเขาจะมีอคติและความรู้สึกที่ไม่ดีต่อเจ้าหน้าที่ภาษีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับรายได้ภาษีนิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดระยองมักจะเป็นผลมาจากการขาดความเข้าใจในเกณฑ์ภาษีอากรของประมวลรัษฎากร ดังนั้นคนที่เกี่ยวข้องควรศึกษาและพยายามที่จะทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2760
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
mba9n1p121-133.pdf761.51 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น