กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2733
ชื่อเรื่อง: วิธีการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอดของมารดาที่มีการคลอดครั้งแรก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Coping strategies with labor fain among first-time mothers
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พิริยา ศุภศรี
รัชนีวรรณ รอส
สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การคลอด
ความเจ็บปวด
สตรีมีครรภ์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอดของมารดาที่มีการคลอดครั้งแรก กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มอย่างง่ายจากมารดาหลังคลอดปกติที่มีการคลอดครั้งแรก จำนวน 100 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติไค-สแควร์ ผลการวิจัยพบว่า วิธีที่มารดาใช้ในการเผชิญการเจ็บครรภ์มากที่สุดคือ วิธีการหายใจช้าลึก (ร้อยละ 68) การบอกตนเองให้อดทน (ร้อยละ 46) และการเกร็งตัวและบีบกำสิ่งของ (ร้อยละ 42) ส่วนวิธีที่ดีที่สุดในการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอดคือ การมีพยาบาลผดุงครรภ์ หรือบุคคลสำคัญในครอบครัวอยู่ด้วย ปลอบโยน ให้กำลังใจ และการเคลื่อนไหวร่างกาย เปลี่ยนท่าทาง เกร็งตัว กำสิ่งของแน่น ๆ คิดเป็นร้อยละเท่า ๆ กัน (ร้อยละ 30) กลุ่มมารดาที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี และกลุ่มมารดาที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป มีการรับรู้วิธีที่ดีที่สุดในการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (X2 = 9.08, df = 3, P-value = .03) โดยร้อยละมากที่สุดของมารดาที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี (ร้อยละ 42.9) รับรู้ว่าการมีพยาบาลผดุงครรภ์หรือบุคคลสำคัญในครอบครัวอยู่ด้วย ปลอบโยน ให้กำลังใจ เป็นวิธีการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอดที่ดีที่สุด ในขณะที่ร้อยละมากที่สุดของกลุ่มมารดาที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป (ร้อยละ33.8) รับรู้ว่าการอดทน ทำเพื่อลูก ทำจิตใจให้สงบ เป็นวิธีการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอดดีที่สุด ผลการวิจัยเสนอให้มีการจัดบริการชั้นเรียนเตรียมตัวเพื่อการคลอดแก่มารดาระยะตั้งครรภ์และครอบครัว เพื่อพัฒนาทักษะการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอด และพยาบาลผดุงครรภ์ควรจัดให้มีบริการทางการพยาบาลที่ส่งเสริมให้บุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วมในดูแลมารดาระยะคลอดโดยเฉพาะในมารดาที่มีอายุน้อยหรือมารดาวัยรุ่น
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2733
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
56-68.pdf1.29 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น