กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/27
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ดูแลผู้ใหญ่ป่วยเรื้อรังที่บ้าน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Empowering program development for family caregiver of chronically ill adult
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณรัตน์ ลาวัง
รัชนี สรรเสริญ
ยุวดี รอดจากภัย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การพยาบาลในเคหสถาน - - วิจัย
ผู้ป่วย - - การดูแล - - วิจัย.
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง - - การดูแลที่บ้าน - - วิจัย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มีผลกระทบต่อชีวิตของประชาชน โรคและปํญหาทางสุขภาพมีมาก วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจญาติผู้ดูแลผู้ใหญ่ป่วยเรื้อรัง การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ญาติผู้ดูแล จำนวน 45 คน ที่อำเภอศรีราชา ญาติผู้ดูแลที่เข้าร่วม ในการวิจัยครั้งนี้ได้รับการสร้างพลังตามกิจกรรมที่กำหนดขึ้น ตามกระบวนการของกิบสัน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นรายบุคคล การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ปละกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโรค และการฝึกทักษะในการให้การดูแลผู้ใหญ่ป่วยเรื้อรัง การวิเคราะห์ข้อมูลให้สิติเชิงพรรณนา และ paired t-test ผลการวิจัยพบว่า หลังการดำเนินการโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจญาติผู้ดูแลผูใหญ่ป่วยเรื้อรัง มีการรับรุ้พลังอำนาจ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการดูแลผู้ใหญ่ป่วยเรื้อรัง เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value <0.001) ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงว่า การเสริมสร้างพลังอำนาจตามแนวคิดของกิบสัน ส่งผลต่าการรับรู้พลังอำนาจ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการดูแลผู้ใหญ่ป่วยเรื้อรังของญาติผู้ดูแล ดังนั้นควรนำโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจตามแนวคิดของกิบสันขยายผลต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/27
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
title.pdf336.01 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter1.pdf170.56 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter2.pdf316.52 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter3.pdf220.75 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter4.pdf196.44 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter5.pdf153.75 kBAdobe PDFดู/เปิด
bibliography.pdf145.55 kBAdobe PDFดู/เปิด
appendix.pdf2.35 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น