กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2687
ชื่อเรื่อง: การมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ของพนักงานบริษัทปิโตรเคมีในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Participation in the corporate social responsibility (CSR) activities of the employees in Petro-chemical company in the industrial estate in Rayong province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กฤษณา โพธิสารัตนะ
นพดล เดชประเสริฐ
พรชัย กิจวิมลตระกูล
พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์
กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์
ธีรัตน์ พิริยะพลิน
พัชรา โพธิไพฑูรย์
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
นิคมอุตสาหกรรม - - ไทย - - ระยอง
อุตสาหกรรม - - แง่สังคม - - ไทย - - ระยอง
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ของพนักงานบริษัทปิโตรเคมีในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งประชากรที่ศึกษา คือ พนักงานบริษัทปิโตรเคมีแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง จำนวน 362 คน ผลการวิจัยพบว่า พนักงานบริษัทปิโครเคมีในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการมีส่วนร่วมรายด้าน ได้แก่ ด้านการเสนอความคิดเห็น ก้านการวางแผน ด้านปฏิบัติตามกิจกรรมและด้านการติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน และยังพบว่า พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ของพนักงานบริษัทปิโตรเคมีในเขตพื้นที่นิคม อุตสาหกรรมในจังหวัดระยองไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2687
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
mba7n2p27-35.pdf961.72 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น