กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2667
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorอนุกูล บูรณประทีปรัตน์
dc.contributor.authorพิชาญ สว่างวงศ์
dc.contributor.authorปราโมทย์ โศจิศุภร
dc.contributor.authorกฤษณพล สร้อยวัน
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:18:44Z
dc.date.available2019-03-25T09:18:44Z
dc.date.issued2545
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2667
dc.description.abstractคณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษางบประมาณน้ำจืดและเกลือในเอสทูรีบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงในฤดูน้ำมากและฤดูแล้งโดยใช้เทคนิค Box model ผลการศึกษาพบว่า น้ำจืดที่ไหลจากบริเวณเอสทูรีออกสู่ทะเลภายนอกมีปริมาณสุทธิ 3,742 x 10 6 m3/ month และ 3.2 x10 6 m3/month ในฤดูน้ำมากและฤดูน้ำแล้งตามลำดับ ในขณะที่มีการแลกเปลี่ยนเกลือระหว่างเอสทูรีและทะเลภายนอกในฤดูน้ำมาก 66,738.5 x 10 6 psu m3/ month และในฤดูน้ำน้อยเท่ากับ 106.6 x 10 6 psu m3/month ค่าคงที่การผสมผสาน (Mixing coefficient: Kh) ในฤดูน้ำมาก (376.322m2/s) มีค่ามากกว่าในฤดูแล้ง (11.355 m2/s) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในฤดูน้ำมากมีการผสมผสานของน้ำในแนวราบได้ดีกว่าในฤดูแล้ง และจากการคำนวณหาค่าระยะเวลาพำนักตัว (Residence time) ของน้ำจือในเอสทูรี พบว่ามีค่า 1.04 วันในฤดูน้ำมาก และมีค่า 44 วันในฤดูแล้ง แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ว่าสารต่าง ๆ ที่อยู่ในน้ำจืด มีโอกาสที่จะสะสมตัวอยู่ในเอสทูรีในฤดูแล้งได้ดีกว่าในฤดูน้ำมากth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectน้ำจืดth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.subjectเอสทูรี - - แม่น้ำบางประกงth_TH
dc.titleงบประมาณน้ำจืดและเกลือในเอสทูรีบริเวณปากแม่น้ำบางประกงในฤดูน้ำมากและฤดูแล้งth_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume2
dc.year2545
dc.description.abstractalternativeBox model analysis was applied to study the freshwater and salt budgets of the Bangpakong estuary in wet (September 1995) and dry seasons (April 1996). The results showed that freshwater 3,742.2x10 6 m 3/month and 3.2 x 10 6 m 3/ month flowed from the estuary to the sea in wet and dry seasons, respectively. Salt from the sea transporting to the estuary compensated by that from the estuary to the sae were 66,738.5 x 10 6 psu m 3/month in wet season and 106.6 x 10 6 psu m3 month in dry season. Higher value of mixing coefficent (Kh) in wet season (376.322 m2/s) and lower of that in dry season (11.355 m2/s) well represented stronger horizontal mixing in wet season. The residence tine of freshwater from the Bangpakong river was short (1.04 days) in wet season and long in dry season (44 days). This result suggested that the possibility of substances coming with river water could be accumulated in the estuary in dry season longer than in wet season.en
dc.journalวารสารวิชาการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Academic journal, Faculty Senate Council of Burapha University
dc.page74-86.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
74-86.pdf130.85 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น