กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2661
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of medical tourism
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: การท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษา
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2556
บทคัดย่อ: การเขียนบทความทางวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษานักท่องเที่ยวมาใช้บริการตรวจสุขภาพ ทันตกรรม ศัลยกรรมตกแต่งความงาม และ ศัลยกรรมแปลงเพศ แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษาด้านปัจจัยผลักดัน คือ พักผ่อนและผ่อนคลายทางร่างกายและจิตใจ ฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรง ให้ร่างกายให้เกิดความสมดุล พัฒนาอุปนิสัยการใช้ชีวิตอย่างถูกหลักสุขอนามัย และเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น ส่วนแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษาด้านปัจจัยดึงดูด คือ อัตราค่าบริการต่ำ บุคลากรมีความสามารถและความเชียวชาญเฉพาะเกี่ยวกับสุขภาพ และประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์เอเชีย ดังนั้น ประเทศไทยควรนำเสนอกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ โดยเน้นถึงความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์และความทันสมัยของเทคโนโลยีเพื่อสร้างความแตกต่างจากประเทศคู่แข่ง ผู้ประกอบการจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานรักษาพยาบาลจะต้องมีความทันสมัยในการจัดหาอุปกรณ์ สถานบริการสะอาดและเป็นระเบียบ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบครัน ควรสร้างมาตรการให้เป็นที่ยอมรับ และควรอบรมพนักงานให้มีความรู้ความชำนาญในศาสตร์ด้านการบำบัดรักษาและจิตวิทยาในการบริหาร ผู้ประกอบการโรงแรม ควรกำหนดกลยุทธ์การบริการสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้โดยเฉพาะประสานงานกับสถานพยาบาลและบริษัทนำเที่ยวในการกำหนดช่วงเวลาในการบำบัดรักษา การท่องเที่ยวก่อนหรือหลังการรักษา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2661
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
mba8n2p1-13.pdf1.33 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น