กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2656
ชื่อเรื่อง: การสังเคราะห์อนุพันธของไตรเอริลมีเทนแบบสมมาตร โดยใช้ Bi(OTf)3 เป็นตัวเร่งปฏิกิรยา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จเร จรัสจรูญพงศ์
สุริษา ถึงปัญญา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ไตรเอริลมีเทน
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: ในงานวิจัยนี้ได้พัฒนาวิธีที่ง่าย สภาวะการทดลองที่ไม่รุนแรงและมีประสิทธิภาพสําหรับการสังเคราะห์สารในกลุ่มไตรเอริลมีเทนแบบสมมาตรผ่านปฏิกิริยาฟรีเดล-คราฟท์ของ electron-rich arenes กับ trialkyl orthoformate โดยใช้ Bi(OTf)3 (10 mol%) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาภายใต้สภาวะที่ไม่ใช้ตัวทําละลาย ทําปฏิกิริยาที่อุณหภูมิห้องพบว่าได้ผลิตภัณฑ์เป็นสารประกอบไตรเอริลมีเทนแบบสมมาตรในเปอร์เซ็นตืปานกลางถึงสูง In this research, we have developed a simple, mild and efficient method for the synthesis of symmetrical triarylmethanes derivatives via Friedel-Crafts alkylation of electron-rich arenes with trialkyl orthoformate in the presence of Bi(OTf)3 (10 mol%) as catalyst under neat condition at room temperature. The reactions proceed smoothly to produce the corresponding symmetrical triarylmethane derivatives in moderate to high yields
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2656
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
224-230.pdf795.53 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น