กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2646
ชื่อเรื่อง: การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและวิเคราะห์กรดไขมันจากเนื้อในเมล็ดมะม่วงด้วยเทคนิค GC-FID ใช้คอลัมน์ DB-225 ความยาว 20 เมตร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: An appropriate extraction and analysis conditions for the determination of fatty acids from mango seeds kernel by GC-FID using 20 meter DB-225 column
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อภินทร์พร ทวีพรกลพัฒน์
ปิยะวรรณ ศรีวิลาศ
สุนันทา วังกาน
ศิริรัตน์ ชาญไววิทย์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: กรดไขมัน
วิธีโครมาโทกราฟี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: ได้ทําการสกัดกรดไขมันจากตัวอย่างเนื้อในเมล็ดมะม่วง ด้วยสารละลายผสมของไดคลอโรมีเทน เมทานอลและน้ำในอัตราส่วน 2: 1: 0.2 โดยแช่ตัวอย่าง 2 ชั่วโมง แล้วเมทิลเลชั่นที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 10 ชั่วโมงและทําการวิเคราะห์ด้วยเครื่องแก็สโครมาโทกราฟ-เฟลมไอออไน เซชั่นด์เทคเตอร์โดยใช้ฮีเลียมเป็นแก็สพาด้วยอัตราการไหล 0.3 มิลลิลิตรต่อนาทีอุณหภูมิ ณ จุดฉีดสารและดีเทคเตอร์ 240 องศาเซลเซียส ฉีดสารปริมาตร 1 ไมโครลิตร และ Split ratio 100:1 แยกสารด้วยคอลัมน์ DB-225 (ยาว 20 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 0.10 มิลลิเมตร เคลือบสารหนา 0.10 ไมโครเมตร) โปรแกรมอุณหภูมิเริ่มต้นที่ 150 องศาเซลเซียส คงที่ 0.5 นาทีเพิ่มด้วยอัตรา 100 องศาเซลเซียสต่อนาทีจนถึง 200 องศาเซลเซียส แล้วเพิ่มด้วยอัตรา 60 องศาเซลเซียสต่อนาทีจนถึง 220 องศาเซลเซียส คงที่ 14 นาที พบกรดไขมัน 9 ชนิดในตัวอย่างเนื้อในเมล็ดมะม่วงทั้ง 6 พันธุ์ กรดไขมันตัวสุดท้าย (C22:6n3) ออกมาที่เวลา 14.33 นาที
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2646
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
365-379.pdf1.75 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น