กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2593
ชื่อเรื่อง: แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในบริเวณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเกาะสีชังตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์
ขนิษฐา ดวงชื่น
สงวนศักดิ์ เภสัชสงวน
กชพร นรมาตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: การท่องเที่ยว
สาขาสังคมวิทยา
เกาะสีชัง (ชลบุรี) - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในบริเวณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเกาะสีชัง ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยได้กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในบริเวณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเกาะสีชัง ระเบียบวิธีการวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง 1 คน ผู้ใหญ่บ้าน 3 คน ประธานชุมชน 3 คน ผู้ประกอบการ 5 คน และนักท่องเที่ยว 5 คน รวมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวเกาะสีชังทั้งสิ้นจำนวน 15 คน ผลการวิจัยพบว่า นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะสีชัง ช่วยส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีได้ ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมส่งเสริมพัฒนาเกาะสีชังจากการประกอบอาชีพของตนและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการในการพัฒนาเกาะสีชัง นอกจากนี้ เกาะสีชังยังมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์รวมถึงวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำเกาะสีชัง ซึ่งมีศักยภาพสามารถพัฒนาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นได้ ซึ่ปัจจุบันเกาะสีชังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยังไม่รองรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งควรปรับปรุงการบริการแต่ละด้านให้มากขึ้น จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคภายในบริเวณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเกาะสีชัง ทำให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น สำหรับนำเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในบริเวณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเกาะสีชัง โดยแต่ละภาคส่วน ควรมีบทบาทและมีส่วนช่วยในการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ควรจัดหารายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากงบประมาณที่มีอยู่เดิมและควรพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ปัจจุบันไม่ได้ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สำหรับ ผู้ประกอบการควรพัฒนาทักษะและความสามารถในการบริการ สำหรับชุมชนประชาชนควรมีส่วนร่วมหรือบทบาทในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น และสำหรับรักท่องเที่ยวควรมีจิตสำนึกรู้คุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2593
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
mba7n1p79-92.pdf1.5 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น