กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2588
ชื่อเรื่อง: การเปลี่ยนแปลงบทบาทและสมรรถนะในการบริหารงานของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการผลิต
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์
ไพรยศ พรหมอินทร์
นาวี ตั้งมโนวิริยะกุล
วีระศักดิ์ เมืองสุวรรณ
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: การบริหาร
การบริหารงานบุคคล
สมรรถนะ
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2554
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยสภาวะแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อบทบาทในการปฏิบัติงานของผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ 2) เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่หลักและบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเพิ่มเติมเนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ 3) เพื่อศึกษาสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติมเนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลจนระดับผู้จัดการของโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต จำนวน 10 คน ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยเครื่องมือในการวิจัยคือ คำถามกึ่งโครงสร้างสำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก จากการวิจัยสามารถระบุผลกระทบจาก สภาวะแวดล้อมได้เป็น 2 ด้าน คือ1) ผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมภายใน แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ วัฒนธรรม ความขัดแย้ง และกฎระเบียบ 2) สภาวะแวดล้อมภายนอกแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย และด้านคู่แข่ง บทบาทหน้าที่หลักและบทบาทจะต้องปฏิบัติเพิ่มเติมของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มี 4 ประเภทคือ 1) การวางแผนกลยุทธ์ 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร 3) ผู้นำการเปลี่ยนแปลง 4) ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลากร สมรรถนะที่จำเป็นและสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติมของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์คือช่วง 3-4 เดือนหรือเป็นไตรมาส วิธีการในการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ 1) การอบรมแบบห้องเรียน 2) การฝึกอบรมขณะปฏิบติงาน 3) การใช้ระบบพี่เลี้ยง 4) การดูงานภายในประเทศ 5)การดูงานต่างประเทศ การวัดผลการดำเนินงานใช้วิธีพิจารณาจากการดัชนีวัดสัมฤทธิผลของหน่วยงานและการสุ่มตรวจ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2588
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
55-69.pdf3.54 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น