กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2581
ชื่อเรื่อง: Fish Assemblages and Habitat in a Malaysian Blackwater Peat Swamp
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: F. William H. Beamish
Robert B. Beamish
Lee-Hong Susan Lim
Faculty of Science
คำสำคัญ: abiotic factors
Abundance
ecology
environment
richness
Selangor
species occurrence
Species
วันที่เผยแพร่: 2003
บทคัดย่อ: Fish captured by electrofishing from lotic reaches within and immediately outside the North Selangor blackwater peat swamp forest were placed into six assemblages. Species richness varied among assemblages from 7 to 32 but most species were not regular members of an assemblage. Swamp water was low in dissolved oxygen and buffering capacity and high in color and acidity. Assemblages were associated with four discrete aggregations of abiotic conditions including oxygen, pH, color, conductivity and organic content of the substrate. Assemblages relatively rich in species and numerical abundance were associated with habitats comparatively high in oxygen and color and low in acidity. Species-poor assemblages were associated with habitats particularly low in oxygen and high in acidity.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2581
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น