กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2541
ชื่อเรื่อง: การยอมรับคุณภาพพลังงานทดแทนของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ดิสสทัต ประเสริฐสกุล
สมภพ เปล่งปลั่ง
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: พลังงานทดแทน
รถยนต์ - - การใช้เชื้อเพลิง
เชื้อเพลิงขับเคลื่อนเครื่องยนต์
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2553
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะประชาการศาสตร์ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการยอมรับคุณภาพพลังงานทดแทนของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลแตกต่างกัน และศึกษาคุณลักษณะของนวัตกรรมที่รับรู้ได้มีอิทธิพลต่อการยอมรับคุณภาพพลังงานทดแทนของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 200 คน โดยเก็บข้อมูลในรูปของแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson correlation) การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple linear regression analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษาและอาชีพไม่มีอิทธิพลต่อการยอมรับคุณภาพพลังงานทดแทน ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการใช้พลังงานมีอิทธิพลต่อการยอมรับคุณภาพพลังงานทดแทน ประโยชน์ที่ได้รับเชิงเปรียบเทียบ ความสอดคล้องหรือเข้ากันได้ ความยุ่งยากซับซ้อน การทดลองได้ และการสังเกตเห็นผลได้มีอิทธิพลต่อการยอมรับคุณภาพพลังงานทดแทนมากที่สุด อย่างมีนัยสำคัญ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2541
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น