กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2507
ชื่อเรื่อง: ปัญหาและแนวทางการดำเนินงานกิจการนักศึกษาวิทยาลัยครูปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Problems and guidlines for student affairs management of Pakse Teacher Training College, Lao Pdr
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิชิต สุรัตน์เรืองชัย
สุกขะสะหวาด วงหาจัก
ประยูร อิ่มสวาสดิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
คำสำคัญ: กิจการนักศึกษา - - ลาว
นักศึกษา
บริการของสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาลัยครูปากเซ
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา เปรียบเทียบ และเสนอแนวทางการดำเนินงานกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยครูปากเซ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 48 คน ครูผู้สอน 58 คน และนักศึกษา 274 คน รวม 380 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ Independent -Samples t -test ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ปัญหาการดำเนินงานกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยครูปากเซโดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 2. ปัญหาการดำเนินงานกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยครูปากเซ จำแนกตามสถานภาพที่ต่างกัน แตกต่าง กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ปัญหาการดำเนินงานกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยครูปากเซ จำแนกตามระบบการเรียนที่ต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. แนวทางการดำเนินงานกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย งานกิจกรรมนักศึกษา งานสวัสดิการ และ บริการสุขภาพนักศึกษา และงานคุ้มครองดูแลนักศึกษา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2507
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p23-34.pdf4.72 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น