กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2504
ชื่อเรื่อง: ผลการอบรมปฏิบัติการผ่อนคลายความเครียดของครู
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อนงค์ วิเศษสุวรรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การบริหารความเครียด
ครู - - ความเครียดในการทำงาน
ความเครียด (จิตวิทยา)
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2545
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาผลของการอบรมปฏิบัติการผ่อนคลายความเครียดของครูจังหวัดสระแก้วและจังหวัดตราด ครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 94 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มดดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง การอบรมปฏิบัติการใช้วิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ระยะเวลาการอบรม 2 วัน ก่อนการอบรมและหลังการอบรม วัดความเครียด 3 แบบ คือ ความตึงตัวกล้ามเนื้อ อุณหภูมิผิวหนัง และแบบประเมินความเครียดของกรมสุขภาพจิต การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบค่าที ผลการศึกษาพบว่า ครูใช้วิธีการผ่อนคลายความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ความตึงตัวกล้ามเนื้อหลังการอบรมลดลงกว่าก่อนการอบรม อบ่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อุณหภูมิผิวหนัง หลังการอบรมเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่อย่างไรก็ตามผลการประเมินความเครียดจากแบบสอบถามแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อวิเคราะห์ระดับความเครียดจากแบบสอบถาม ครูที่มีความเครียดระดับปกติมีเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการอบรม
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2504
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
8(65-78).pdf11.19 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น