กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2501
ชื่อเรื่อง: Diaqua­{2,6-bis­[N-(2-pyridinylmeth­yl)­carbamo­yl]­phenolato-κ2 O 1,O 2}zinc(II).
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Chaveng Pakawatchai
Thawatchai Tuntulani
Chomchai Suksai
Sarayut Watchasit
คำสำคัญ: Chemistry
Atoms
วันที่เผยแพร่: 2008
บทคัดย่อ: In the title compound, [Zn(C20H17N4O3)2(H2O)2], the ZnII atom, lying on a twofold rotation axis, is six-coordinated in a distorted octa­hedral geometry by two phenolate O atoms and two carbonyl O atoms from two 2,6-bis­[(pyridin-2-ylmeth­yl)­carbamo­yl]phenolate ligands and by two water mol­ecules. A three-dimensional network is built up from an extensive array of hydrogen bonds and π–π inter­actions between the pyridyl rings, with a centroid–centroid distance of 3.666 (3) Å.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2501
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น