กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2484
ชื่อเรื่อง: การผลิตปูม้านิ่มเชิงธุรกิจ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Commercial production of the soft shell blue swimming crab (Portunus pelagicus)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บุญรัตน์ ประทุมชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ปูนิ่ม
ปูม้า - - การเลี้ยง
ปูม้า
วันที่เผยแพร่: 2552
บทคัดย่อ: ปัจจุบันความต้องการปูนิ่มในตลาดโลกเพิ่มสูงมากอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยซึ่งอยู่ในเขตร้อนมีศํกยภาพสูงในขยายธุรกิจปูนิ่ม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรเตรียมพร้อมหาวิธีการที่ง่ายต่อการจำแนกระยะลอกครอบ กลยุทธ์การเลี้ยง การจัดการด้านการเห็บเกี่ยวสำหรับฟาร์มปูม้านิ่ม (Portunus pelagicus) ในประเทศไทย งานวิจัยนี้จะช้ให้เห็นถึงวิธีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงและลดปัญหาสำหรับผู้ประกอบการผู้ซึ่งสนใจจะดำเนินธุรกิจปูม้านิ่ม จากการวิจัยพบว่า การตรวจสอบระยะลอกคราบสามารถสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงของสีและระดับของช่องว่างระหว่างเปลือกเก่าและเปลือกใหม่บริเวณขอบด้านในของรยางค์คู่ที่ 5 ทั้งปูม้าเพศผู็และเพศเมีย รวมทั้งใช้สัดส่วนของสีที่ปรากฎบริเวณตับปิ้งของปูม้าเพศเมีย และรอยของแนว เส้นที่เกิดซ้อนขึ้นมาด้านในตับปิ้งของปูม้าเพศผู้ร่วมในการจำแนกดวย คุณภาพปูม้านิ่มที่ยอมรับได้มีเวลาเฉลี่ย 45 นาที ภายหลังจากลอกคราบเสร็จ ค่าความแข็งตัวของเปลือกที่ระดับ 3 (380.8±1.2 g)สอดคล้องกับขบวนการสะสมแร่ธาตุและโครงสร้างของเปลือกปูม้านิ่มที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ระยะเวลาการยอมรับได้ของปูม้านิ่มภายหลังลอกคราบจะยาวนานขึ้นเมื่อปูม้ามีขนาดใหญ่ขึ้นและความเค็มที่ใช้ลดลง การนำปูม้าภายหลังลอกคราบใหม่จุ่มลงในน้ำความเค็ม 5 ส่วนในพัน ที่อุณหภูมิ 155 oC นับว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดต่อการชะลอการสร้างเปลือกให้คงรักษาคุณภาพปูม้านิ่มที่ยอมรับได้นาน 3ชั่วโมง 30นาที หากทำการพิจารณาจากระยะเวลาที่คืนทุน กำไรสุทธิภายใต้การเช่าฟาร์ม และการรอดตาย 70%ชี้ให้เห็นว่าการลงทุนเริ่มแรกและต้นทุนผันแปรของการเลี้ยงในบ่อซิเมนต์สูงกว่าการเลี้ยงในบ่อดินประมาณ40%และ 100% ตามลำดับ ซึ่งปูม้าขนาดเล็ก(45กรัม) นับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการผลิตปูม้านิ่ม เพราะให้ผลตอบแทนสูงกว่าและการลงทุนต่ำกว่าปูม้าขนาดใหญ่ ธุรกิจปูม้านิ่มจะยั่งยืนได้ควรมีการรอดตายของปูสูงกว่า 50%
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2484
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
80-91.pdf1.2 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น