กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2465
ชื่อเรื่อง: On the Geometric Approximation to the Pólya Distribution
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Faculty of Science
คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร
Kanint Teerapabolarn
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: geometric approximation
Geometric distribution
Pólya distribution
Stein identity
w-function
วันที่เผยแพร่: 2008
บทคัดย่อ: This paper gives a new upper bound on the geometric approximation to the Pólya distribution using the w-function and the Stein identity.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2465
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น