กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2460
ชื่อเรื่อง: ฤทธิ์ความเป็นพิษต่อ glioma เซลล์ (ASK) และอะโพโทซิสของสารสกัดจากฟ้าทลายโจร.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จันทรวรรณ แสงแข
สาธิญา อาจริยาภิบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ฟ้าทะลายโจร
ยับยั้งการเจริญเติบโต
อะโพโตซิส
เซลล์มะเร็ง ASK
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2008
บทคัดย่อ: ฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยากว้าง และถูกใช้ในทวีปเอเชียมาหลายศตวรรษ ฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งหลายชนิด แต่ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งไม่เคยทดสอบใน glioma การศึกษานี้ทดสอบฤทธิ์สารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อการยับยั้งการเจริญของ giloma จากหนู (ASK) โดยศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์และผลต่อการเกิดอะโพโตซีส โดยศึกษารูปร่างของเซลล์และดีเอนเอ การศึกษานี้พบว่าสารสกัดฟ้าทะลายโจรทำให้เซลล์ตายเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่เพิ่มขึ้น โดยเซลล์ที่ตายไม่เกาะติดกับผิวภาชนะที่เลี้ยง ทำให้มีรูปร่างกลม แทนที่จะเกาะพื้นเป็นรูปกระสวย สารสกัดที่ความเข้ม 110 ± 4.5 µg/ml ยับยั้งการเจริญของ glioma ได้ 50% การย้อมสีนิวเคลียสด้วย DAPI และ Propidium iodide พบว่าเมื่อเลี้ยงเซลล์ด้วยสารสกัดฟ้าทะลายโจร 110 µg/ml นาน 48 ชั่วโมง พบเซลล์ที่มีลักษณะปกติ 5.32 ± 0.97% และเซลล์ที่มีลักษณะของอะโพโตซีสระยะแรก 86.07 ± 5.5% และเซลล์ตายแบบอะโพโตซีสระยะหลัง 8.61 ± 1.25% นอกจากนี้พบสายสั้นของสายพันธุกรรมซึ่งแสดงถึงอะโพโตซีสเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของสารสกัดฟ้าทลายโจรที่เพิ่มขึ้น การศึกษานี้พบว่าสารสกัดฟ้าทะลายโจรสามารถทำให้เซลล์ตาย และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์ที่เป็นลักษณะของอะโพโตซีสเช่น ผนังเซล์เป็นตุ่ม, โครมาตินหนาแน่น, นิวเคลียสและสายพันธุกรรมเป็นสายสั้น ๆ ดัง้นั้นสารสกัดทะลายโจรสามารถยับยั้งการเจริญของ glioma ได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2460
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p33-40.PDF9.56 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น