กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2457
ชื่อเรื่อง: การตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกของแบคทีเรียผ่านระบบส่งสัญญาณแบบสององค์ประกอบ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Two-component signal stransduction system: A responsive system for external stimuli in bacteria
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จิตติมา เจริญพานิช
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ระบบส่งสัญญาณแบบสององค์ประกอบ
แบคทีเรีย
โปรตีนควบคุมการตอบสนอง
วันที่เผยแพร่: 2551
บทคัดย่อ: บทความนี้กล่าวถึงระบบส่งสัญญาณที่แบคทีเรียใช้ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกผ่านโปรตีนสองชนิดในการจดจำสัญญาณ การส่งสัญญาณ และการกระตุ้นการแสดงออกของยีน โปรตีนรับรู้เป็นโปรตีนส่งสัญญาณที่ทำหน้าที่โดยตรงในการจดจำกับสิ่งเร้าภายนอกในรูปแบบของลิแกนด์ การเข้าจับของลิแกนด์เหนี่ยวนำการเกิดปฏิกิริยาออโตฟอสโฟริเลชั่นของตัวโปรตีนรับรู้เองให้มีการถ่ายโอนหมู่ γ-ฟอสเฟส ATP ให้กับโปรตีนรับรู้และเคลื่อนย้ายสัญญาณฟอสโฟริลต่อโปรตีนควบคุมการตอบสนองเพื่อใช้ กระตุ้นการถอดรหัสของยีนจำเพาะหรือโอเพรอนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะสิ่งแวดล้อมนั้น Two-component signal transduction system, a responsive system for external stimuli in bacteria, is reviewed. The system combines a signal recognition, signal transduction, and gene activation in a two-protein system. The sensing protein is the primary signal transduction protein that interacts directly with an external ligand stimulus. Binding of the ligand induces an autophosphorylation reaction in which the γ-phosphate of ATP is ttansferred to the sensing protein. The signal information exists as a phosphoryl moiety poised to be transferred to a response regulator making a transcriptional activation of specific genes or operons that response to changing environmental conditions.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2457
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p75-82.PDF9.09 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น