กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2446
ชื่อเรื่อง: Comparative study on the characteristics of fly ash and bottom ash geopolymers
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Wichian Chalee
Prinya Chindaprasirt
Ubolluk Rattanasak
Chai Jaturapitakkul
Faculty of Science
คำสำคัญ: geopolymers
วันที่เผยแพร่: 2009
บทคัดย่อ: This research was conducted to compare geopolymers made from fly ash and ground bottom ash. Sodium hydroxide (NaOH) and sodium silicate (Na(2)SiO(3)) solutions were used as activators. A mass ratio of 1.5 Na(2)SiO(3)/NaOH and three concentrations of NaOH (5, 10, and 15M) were used; the geopolymers were cured at 65 degrees C for 48 h. A Fourier transform infrared spectrometer (FT-IR), differential scanning calorimeter (DSC), and scanning electron microscope (SEM) were used on the geopolymer pastes. Geopolymer mortars were also prepared in order to investigate compressive strength. The results show that both fly ash and bottom ash can be utilized as source materials for the production of geopolymers. The properties of the geopolymers are dependent on source materials and the NaOH concentration. Fly ash is more reactive and produces a higher degree of geopolymerization in comparison with bottom ash. The moderate NaOH concentration of 10 M is found to be suitable and gives fly ash and bottom ash geopolymer mortars with compressive strengths of 35 and 18 MPa.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2446
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น