กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2418
ชื่อเรื่อง: Species Diversity of Marine Sponges along Chanthaburi and Trat Provinces, the Eastern Coast of the Gulf of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Sumatt Putchakarn
Institute of Marine Science
คำสำคัญ: Marine sponges
Porifera
the Gulf of Thailand
วันที่เผยแพร่: 2011
บทคัดย่อ: Species diversity of marine sponges was investigated in various habitats along the coast and islands of Chanthaburi and Trat provinces during February to May 2006. Sample collection was conducted from 18 sites, mostly carried out by wading and SCUBA diving during daytime and the observations were randomly conducted in all collection sites. The results showed that 72 species from 11 orders, 37 families and 52 genera were identified. Out of these, three species were the new records from Thai Waters, namely Placospongia melobesioides, Eurypon sp. “black” and Rhabderemia sp. “brown”. Most species were previously found in the Gulf of Thailand and the South China Sea. Species occurrence in various habitats was noted for some common sponges.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2418
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น