กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2417
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกผลิตภัณฑ์สำหรับการควบคุมคุณภาพหลายตัวแปรระหว่างวิธีการวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์และวิธีข่ายงานระบบประสาท
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์
กิดาการ สายธนู
จตุภัทร เมฆพายัพ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การวิเคราะห์การจำแนกประเภท
นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์)
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: ในการตรวจสอบคุณลักษณะเชิงคุณภาพหลายตัวแปรของกระบวนการผลิตว่าจะอยู่ในการควบคุมหรือออกนอกการควบคุม กระบวนการเชิงสถิติทั้งทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการนั้นนำเสนอและพิจารณาได้โดยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของ ค่าเฉลี่ยของกระบวนการ ในงานวิจัยนี้มีสถานะของการเปลี่ยนแปลงที่สามารถจำแนกได้สามสถานะ ซึ่งแบ่งเป็นสามสถานการณ์คือ (1) กระบวนการอยู่ในการควบคุมเชิงสถิติ (2) กระบวนการมีการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยของกระบวนการ โดยที่ค่าเฉลี่ยของกระบวนการ มีการเปลี่ยนแปลงด้วยขนาดเล็ก และ (3) กระบวนการมีการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยของกระบวนการ โดยที่ค่าเฉลี่ยของกระบวนการ มีการเปลี่ยนแปลงด้วยขนาดใหญ่ การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของการจำแนกถูกใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพของปัญหาการ จำแนกระหว่างวิธีการดั้งเดิมคือการวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์ และทางเลือกที่แนะนำคือข่ายงานระบบประสาทสองแบบทั้งโครงสร้างหรือ สถาปัตยกรรมของข่ายงานระบบประสาทอย่างง่ายและข่ายงานระบบประสาทขั้นสูง ผลการจำลองแสดงว่าข่ายงานระบบประสาท ให้ผลดีกว่าการวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์ในการจำแนกผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องทั้งในกลุ่มที่กระบวนการอยู่ในการควบคุมและกลุ่มที่ กระบวนการออกนอกการควบคุม เนื่องจากค่าเฉลี่ยของกระบวนการมีการเปลี่ยนแปลงด้วยขนาดเล็ก
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2417
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
5-14.pdf1.06 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น