กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2375
ชื่อเรื่อง: Echinoderm Fauna of Thailand: History and Inventory Reviews
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Pichai Sonchaeng
Sumatt Putchakarn
Institute of Marine Science
คำสำคัญ: Echinoderm Fauna
วันที่เผยแพร่: 2004
บทคัดย่อ: A comprehensive review of the literature on echinoderm recorded in Thai waters was carried out in order to obtain the correct number of species found in this area. From the study, it was found that the total numbers of species are 381: 39 crinoids, 69 asteroids, 112 ophiuroids, 67 echinoids and 94 holothurians. All species presented and their distributions are tabulated herein. There are 14 type species of echinoderms inhabiting in Thai waters and four of them are endemic. The Andaman Sea has a greater diversity of echinoderms than those in the Gulf of Thailand. Most echinoderm recorded are of shallow waters while deep-water ones are remained relatively unexplored. Further study on echinoderms of shallow water should be done in term of monographic works and marine scientists should be encouraged in order to speed up the study on other aspects of these animals as well.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2375
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น