กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2364
ชื่อเรื่อง: Notes on High Numbers of Pearls and Blister Pearls from Perna viridis and Preliminary Survey of Bivalve-inhabiting Hydroids in the Eastern Coasts of the Gulf of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Kitithorn Sanpanich
Shin Kubota
Sumatt Putchakarn
Institute of Marine Science
คำสำคัญ: Gulf
วันที่เผยแพร่: 2006
บทคัดย่อ: On December 23 and 24, 2004, a biological survey of bivalve-inhabiting hydrozoans and pearls was conducted on 398 specimens of five bivalve species (158 specimens of perna viridis, 148 of Saccostrea forskali, 81 Meretrix meretrix, 39 M. lyrata and 72 Tegillarca granosa), all obtained in a field and a seafood market in the eastern coasts of the Gulf of Thailand. High number of pearls (31 and 26) embedded in the mantle were detected in two speciments of perna viridis. Furthermore, many blister pearls (attached pearl) were produced on the inner surface of these shells. However, bivalve-inhabiting hydroids were no yet found in the mantle cavity of any bivalve species examined, though other commensal animals such as copepods and turbellarians were found.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2364
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
Kitithorn002.pdf799.93 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น