กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2356
ชื่อเรื่อง: การแยกเชื้อและการจำแนกสเตรปโตมัยซีสจากดินชายฝั่งของเกาะช้าง จังหวัดตราด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Isolation and identification of Streptomyces spp. from coastal sail of Chang island, Trad
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์
ปรากรม ประยูรรัตน์
จิรวรรณ เพ็ญ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ดิน
สเตรปโตมัยซิส
แอคติโนมัยซิส
วันที่เผยแพร่: 2549
บทคัดย่อ: การแยกเชื้อแอคติโนมียชีทจากดินบนเกาะช้าง จังหวัดตราดจำนวน 10 ตัวอย่างเพื่ทาสเตรปโตมัยซีส ซึ่งเป็นแอคดิโนมัยชีทสกุลที่พบว่ามีการสร้างสารแอนติไบโอติกมากที่สุด โดยใช้อาหาร Starch Casein Agar พบแอคติโนมัยชีททั้งหมด 1/5 ไอโซเลต จากการตรวจสอบโดยใช้วีทางสัณฐานวิทยารวมทั้งวิธีทางเคมี คือวิเคราะห์ชนิดของกรดไดอะมิโนไพมิลิค และน้ำตาลที่พบในการย่อยสลายเซลล์ทั้งเซลล์ (whole-cell hydrolysate) สามารถจำแนก Strepyomyces ได้ 30 ไอโซเลต และจัดแบ่งกลุ่มตามสีสปอร์ (spore mass) ได้ 5 กลุ่ม สีของสปอร์สีเทาแยกเชื้อได้ 9 ไอโซเลต ได้แก่ Strepyomyces T6-30 Strepyomyces T2-41. Strepyomyces T6 17. Strepyomyces T6-29. Strepyomyces T6-38. Strepyomyces T6-43. Strepyomyces T6-57. Strepyomyces T6-60. และ Strepyomyces T7-21 สีของสปอร์สีขาวแยกเชื้อได้ 12 ไอโซเลต ได้แก่ Strepyomyces T2-36. Strepyomyces T2-43. Strepyomyces T3-23. Strepyomyces T3-28. Strepyomyces T5-1. Strepyomyces T5-6. Strepyomyces T5-7. Strepyomyces T5-14. Strepyomyces T6-40. Strepyomyces T9-11. Strepyomyces T9-40. และ Strepyomyces T10-6. สีของสปอร์สีเหลือง น้ำตาลแยกเชื้อได้ 4 ไอโซเลต ได้แก่ Strepyomyces T5-9. Strepyomyces T10-12. Strepyomyces T10-14. และ Strepyomyces T10-31. สีของสปอร์สีแดง ส้ม แยกเชื้อได้ 4 ไอโซเลต ได้แก่ Strepyomyces T6-15. Strepyomyces T7-18. Strepyomyces T9-17. และ Strepyomyces T10-8. และพบ Strepyomyces ที่มีสีสปอร์สีเขียวด้วยอีก 1 ไอโซเลต
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2356
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p61-66.pdf215.04 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น