กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2354
ชื่อเรื่อง: Stingless Bee Honey II: Qualitative and Quantitative Studies on Honey Produced by three Stingless Bee Species Collected from A Mangosteen Garden in Chantaburi Province, Thailand.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Nipatha Issaro
Thorsang Weerakul
Chamipha Phanudulkitti
Tharathee Srijan
Sasipawan Machana
Phatsakorn Onnim
Chamnan Pattarapanich
Jirattikorn Laiwattanaphaisal
Faculty of Pharmac Sciences
คำสำคัญ: Stingless Bee Honey
วันที่เผยแพร่: 2014
บทคัดย่อ: The article presents a quantitative and qualitative to investigate the amount of honey collected from stingless bees (Sb), from mangosteen garden, in Chantaburi Province, Thailand. Researchers collected three types of stingless bees used in the promotion of flower pollination. Moreover, they result of the comparative study and the amount of honey derived from Sb are also stated.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2354
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น