กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2352
ชื่อเรื่อง: การสำรวจการใช้โพรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งขาวแปซิฟิกในจังหวัดระยอง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
ประพัตร์ แก้วมณี
ไตรมาศ บุญไทย
วีรพงษ์ วุฒิพันธุ์ชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: กุ้ง - - อาหาร.
กุ้งขาว - - การเลี้ยง - - ระยอง
โพรไบโอติก
วันที่เผยแพร่: 2552
บทคัดย่อ: การสำรวจการใช้โพรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งขาวแปซิฟิกในฟาร์มเลี้ยงกุ้งจำนวน 60 แห่ง ได้ดำเนินการระหว่างธันวาคม 2549 - มกราคม 2550 โดยใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์ในเขตอำเภอเมือง อำเภอบ้านค่าย และอำเภอแกลง จังหวัดระยอง พบว่าฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแปซิฟิกในเขตอำเภอเมือง อำเภอบ้านค่าย และอำเภอแกลง จังหวัดระยอง เริ่มใช้มาแล้ว 1-2 ปี ส่วนใหญ่มีการใช้โพรไบโอติก (ร้อยละ 61.67) ผู้ประกอบมีความรู้ในเรื่องการใช้โพรไบโอติกปานกลาง โดยใช้โพรไบโอติกผสมกับอาหารกุ้ง นำไปเลี้ยงกุ้งขาวแปซิฟิกตลอดรอบของการเลี้ยง นอกจากนี้ยังใช้โพรไบโอติกผสมน้ำสาดรอบบ่อเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดชีวิตของกุ้ง จากการใช้พรไบโอติกผู้ประกอบการให้ความเห็นว่าทำให้กุ้งขาวแปซิฟิกมีอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้น ปริมาณขี้เลนลดลง สีของเลนจางลงและสิ่งที่ผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งขาวแปซิฟิกต้องการจากการใช้โพรไบโอติกคือ ต้องการให้ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกมีคุณภาพดีขึ้น (ร้อยละ 54.05) รองลงมา คือ ลดราคาโพรไบโอติกและให้รัฐผลิตโพรไบโอติกแจกให้แก่ผู้ประกอบการ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2352
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
56-69.PDF12.89 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น