กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2299
ชื่อเรื่อง: การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Facilitating student-Centered learning
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อนงค์ วิเศษสุวรรณ์
เอียน สมิธ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2550
บทคัดย่อ: การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยครูมีหน้าที่เป็นผู้เอื้ออำนวยในการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมี่ส่วนร่วม สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง บทความนี้ นำเสนอแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2299
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p1-10.pdf331.43 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น