กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2272
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorเอกวิทย์ มณีธร
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:14:40Z
dc.date.available2019-03-25T09:14:40Z
dc.date.issued2551
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2272
dc.description.abstractภาพรวมทางการเมืองของประเทศไทยเราในปัจจุบันนั้น อาจกล่าวได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ยังสามารถรวมไปถึงความหลากหลายของรูปแบบและบุคคลในการมีส่วนร่วมทางการเมือง รวมทั้งรัฐธรรมนูญที่เรายอมรับกันว่าเป็นกฏหมายแม่บทในการปกครองประเทศก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามบริบทที่เป็นสภาพแวดล้อมทางการเมือง นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นต้นมาจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน โดยมีสาระสำคัญในรัฐธรรมนูญฯ ประการหนึ่ง ได้กล่าวถึงหน่วยงานภาครัฐประเภทหนึ่งที่คอยทำหน้าที่ในการกำกับดูแล ควบคุมตรวจสอบให้การบริหารราชการทั้งฝ่ายประจำและฝ่ายการเมืองเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริงth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectองค์กรอิสระth_TH
dc.subjectสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์th_TH
dc.titleองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญth_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue25-26
dc.volume16
dc.year2551
dc.journalวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.page217-230.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
217-230.pdf1.23 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น