กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2259
ชื่อเรื่อง: การจัดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยจักรยานในเขตเทศบาลตำบลแสนสุข
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์
Phetchalas Wiriyasuebphong
วิทยา กริยาลีลากุล
Wittaya Kariyaleelakun
นภัสมน อิศรางกูร ณ อยุธยา
Napassamon Isarangkul Ayuthaya
บุษบง พรหมเมือง
Budsabong Prommeang
เรืองรองรัตน์ เขมานันท์
Rueangrongrath Khemanan
นริศรา อิ่มทั่ว
Narisara Im-tua
วรินทร์ทิพย์ คำนึงวงศ์
Warinthip Khamnuengwong
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
Faculty of Management and Tourism
คำสำคัญ: จักรยาน
การท่องเที่ยวทางจักรยาน - - ไทย - - ชลบุรี
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ - - ไทย - - ชลบุรี
การสำรวจเส้นทาง
วันที่เผยแพร่: 2556
บทคัดย่อ: การศึกษาเรื่อง “ การจัดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยจักรยานในเขตเทศบาลตำบลแสนสุข” มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยจักรยาน เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาในการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และเพื่อประเมินคุณภาพบริการของนิสิตที่อาสาเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น สำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยจักรยานในเขตเทศบาลตำบลแสนสุข กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย นิสิตแลกเปลี่ยนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา จากประเทศเวียดนาม จีน ลาว จำนวน 20 คน และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 14 คน การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research ) โดยทำการสำรวจ ค้นคว้าข้อมูล เก็บข้อมูล จัดการให้ความรู้แก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และจัดกิจกรรมการปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เครื่องมือที่ใช้คือ การสัมภาษณ์ สอบถามข้อมูลจากผู้มีความรู้ในด้านการจัดเส้นทางท่องเที่ยว แบบสอบถามความพึงพอใจและประสิทธิภาพของการจัดการให้ความรู้แก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระหว่างคุณภาพการบริการที่คาดหวังและคุณภาพการบริการที่ได้รับรู้จริง ผลที่เกิดจากการศึกษา คือ เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยจักรยานในเขตเทศบาลตำบลแสนสุข นิสิตที่เข้ารับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพในการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และทราบถึงระดับการประเมินผลคุณภาพบริการของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยจักรยานในเขตเทศบาลตำบลแสนสุข ทั้งในแง่ของเส้นทางท่องเที่ยว และการให้บริการของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น จากผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานท่องเที่ยว
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2259
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
28-38.pdf1.63 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น