กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2234
ชื่อเรื่อง: รูปแบบครูในฝัน : มุมมองของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The model of smart teacher : Five years curriculum students' perspective in faculty of education
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จันทร์ชลี มาพุทธ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การสอน
ครู
บุคลากรทางการศึกษา
อาจารย์มหาวิทยาลัย
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2548
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบของครูในฝันตามความคิดเห็นของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาได้แก่ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี จำนวน 170 คน ปีการศึกษา 2547 โดยการสุ่ม กลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นโดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน 5 ระดับประกอบด้วย รูปแบบครูในฝัน 5 ด้าน คือด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณ ด้านความมุ่งมั่น พัฒนา ด้านความรู้ทางวิชาการ ด้านทักษะการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยการใช้การวิเคราะห์ t-test และความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบครูในฝันที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการ โดยเรื่องลำดับจากคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความรู้ทางวิชาการ ด้านมุ่งมั่นพัฒนา ด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณ เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นรูปแบบครูในฝันที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการ จำแนกตามเพศและสาขา การสอนพบว่า ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณ ด้านความมุ่งมั่นพัฒนา ด้านความรู้ทางวิชาการ ด้านทักษะการสอนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2234
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p61-70.pdf2.27 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น