กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2231
ชื่อเรื่อง: วิจัยและส่งเสริมวัดเพื่อพัฒนาการศึกษาและเผยแพร่ศาสนธรรม กรณีศึกษา วัดเขาพุทธโคดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Research and publicize the work of a temple whose objetives were to improve educational standard and to dissimilate the Dhamma case study: Khao Budha Khodom Temple, Sri Racha district, Chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมหมาย แจ่มกระจ่าง
พีระพงษ์ สุดประเสริฐ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: พุทธศาสนา - - การศึกษาและการสอน
พุทธศาสนากับการศึกษา - - ชลบุรี
วัด - - ชลบุรี
วัดกับการศึกษา - - ชลบุรี
วัดกับชุมชน - - ชลบุรี
วัดเขาพุทธโคดม (ชลบุรี)
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2548
บทคัดย่อ: งานวิจัยเรื่อง วิจัยและส่งเสริมวัดเพื่อพัฒนาการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรม: กรณีศึกษาวัดเข้าพุทธโคดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับประชาชน 2. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและวิธีปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาแก่คนทั่วไป 3. เพื่อสร้างเครือข่ายเผยแผ่ศาสนาแก่คนทั่วไป 3. เพื่อสร้างเครือข่ายเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดเขาพุทธโคดม การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในพื้นที่กรณีศึกษา คือวัดเขาพุทธโคดม ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานสภาศึกษาแห่งชาติ โดยมีวิธีการวิจัย ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 1. ศึกษาความต้องการ ด้านศาสนธรรมของประชาชนด้วยการประชุมเสวนา สังเกต และสรุปผลความต้องการของคณะผู้วิจัย กับประชาชน พระภิกษุที่เป็นผู้สอนศาสนธรรมแผนกต่างๆ และผู้บริหารวัด 2. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้พุทธศาสนาที่เหมาะกับประชาชน 3.การนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 4. การสรุปและปรับปรุงหลักสูตรและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ โดยใช้หลักสูตรที่สร้างขึ้น สำหรับวัดเขาพุทธโคดม สรุปผลการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้ 1. กระบวนการเรียนรู้พุทธศาสนา ที่เหมาะสมกับประชาชนมีสาระสำคัญ 3 ประการดังนี้ 1.1 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะกับยุคสมัย 1.2 การนำหลักสูตรมาใช้กับประชาชน วัยเรียน และวัยทำงานซึ่งเป็นผู้ใหญ่ตอนต้น 1.3 การสรุปผลการเรียนรู้ และพิจารณากระบวนการเรียนรู้ และหลักสูตรเพื่อใช้กับกลุ่มผู้เรียนต่อ ๆ ไป และพิจารณาเครือข่ายเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดเขาพุทธโคดม 2. ได้หลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการพุทธวิธีสำหรับคนรุ่นใหม่” เป็นหลักสูตรเฉพาะของเขาพุทธโคดม เพื่อเผยแผ่ศาสนธรรมสำหรับประชาชน มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจในการนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน 3. แนวทางการสร้างเครือข่ายเผยแผ่ศาสนธรรม โดยการจัดตั้งองค์กร เครือข่ายพุทธมามกะวัดเขาเขาพุทธโคดมขึ้น มีการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2231
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p47-60.pdf1.33 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น