กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2229
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:12:48Z
dc.date.available2019-03-25T09:12:48Z
dc.date.issued2548
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2229
dc.description.abstractปัจจุบันการศึกษากลายเป็นเครื่องมือสำคัญ ประการหนึ่งในการสร้างความสำพันธ์ระหว่างประเทศ การดำเนินนโยบายละดับชาติและระดับนานาชาติมักมีข้อกำหนดด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม ความร่วมมือด้านการวิจัย การประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนบุคลากร นิสิต นักศึกษาและคณาจารย์ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและใช้ทรัพยากรมนุษย์ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันเป็นข้อกำหนดใน หลัการประการหนึ่งสำหรับการดำเนินการของโครงการความร่วมมือในแต่ละภูมิภาค ดังเช่น อาเซียน (ASEAN) ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของประเภทในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้หรือเอเชียอาคเนย์ หรืออุษาคเนย์ที่เรียกกันในปัจจุบัน ประกอบด้วย 10 ประเทศคือ ไทย ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน และฟิลิปปินส์ ได้มีการลงนาม ในความร่วมมือกันทางวิชาการด้วยการจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network-AUN) และได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยในแต่ละประเทศ จำนวน 1-2 แห่ง เข้าร่วมโครงการเป็นสมาชิก รวม 17 แห่ง เพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันพัฒนาอาเซียนภายใต้ กรอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาภูมิภาคร่วมกันต่อไปในอนาคต โครงการนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนเปิดประเทศเข้าหากันมากขึ้น เพื่อความร่วมมือกันทางวิชาการอย่างจริงจังth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectนโยบายการศึกษา - - เวียดนามth_TH
dc.subjectสถาบันอุดมศึกษา - - การประชุมth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ณ กรุงฮานอย : ข้อสังเกตบางประการด้านนโยบายการศึกษาและการเปิดประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามth_TH
dc.title.alternativeASEAN University network forun in Hanoi : Some perspectives on Vietnam educational policy and operning countryen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume1
dc.year2548
dc.journalวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of Education and Social Development
dc.page33-46.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p33-45.pdf1.39 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น