กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2216
ชื่อเรื่อง: การศึกษาภาพลักษณ์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอรี่ตามทัศนคติของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุพิชชา เสมอกิจ
อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ
สมชาย ชุณหรัศมิ์
วุฒิชัย สิทธิมาลากร
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: ชื่อตราผลิตภัณฑ์
ผู้บริโภค - - ทัศนคติ - - โทรศัพท์เคลื่อนที่
สาขาเศรษฐศาสตร์
โทรศัพท์เคลื่อนที่
วันที่เผยแพร่: 2553
บทคัดย่อ: การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ และเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอรี่ตามทัศนคติของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ใช้การวิเคราะห์แบบสอบถามจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี จำนวน 400 ชุด สถิติที่ใช้ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า คุณสมบัติตราสินค้า ประโยชน์ของสินค้า ทัศนคติของผู้บริโภค ภาพลักษณ์ ตราสิ้นค้า อยู่ในระดับเห็นด้วย และจากการสัมภาษณ์ผลการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานและผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอรี่ ส่วนมากมีความเห็นด้วย 1. รูปแบบการเชื่อมโยงตราสินค้า ด้านคุณภาพภายในของสินค้ามีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านความชื่นชอบ 39.7% ด้านความแข็งแกร่ง 40 ด้านความมีเอกลักษณ์ 27.6 % 2. รูปแบบการเชื่อมโยงตราสินค้าด้านคุณสมบัติภายนอกของสินค้า ด้านภาพลักษณ์ผู้ใช้ ราคา จินตนาการและภาพลักษณ์การใช้ มีผลทางบวกต่อความชื่นชอบ 40.9% ด้านภาพลักษณ์ผู้ใช้ ราคา จินตนาการ มีผลต่อด้านความแข็งแกร่ง 38.1% ด้านภาพลักษณ์ผู้ใช้ ราคา จินตนาการและภาพลักษณ์การใช้ มีผลต่อด้านความมีเอกลักษณ์ 32.4% 3. รูปแบบการเชื่อมโยงตราสิ้นค้า ด้านคุณประโยชน์ของสินค้าในด้านสัญลักษณ์ ด้านการใช้งานด้านประสบการณ์ มีผลต่อความชื่นชอบ 54% ด้านความแข็งแกร่ง 53% ด้านความมีเอกลักษณ์ 35.6% 4. . รูปแบบการเชื่อมโยงตราสิ้นค้าด้านทัศนคติต่อสินค้าที่มีผลต่อความชื่อชอบ 44.3% ด้านความแข็งแกร่ง43.8% ด้านความมีเอกลักษณ์ 37% 5. รูปแบบการเชื่อมโยงตราสิ้นค้า ประโยชน์ของสินค้า คุณสมบัติภายใน-ภายนอกตราสินค้า ทัศนคติของผู้บริโภค มีผลต่อด้านความชื่นชอบ 63.3% ด้านความแข็งแกร่ง 62.5% 6. รูปแบบการเชื่อมโยงตราสิ้นค้า ทัศนคติของผู้บริโภค คุณสมบัติภายนอก-ภายในตราสินค้ามีผลต่อด้านความมีเอกลักษณ์ 47.2% 7. รูปแบบการเชื่อมโยงตราสิ้นค้า ประโยชน์ของสินค้าคุณสมบัติภายใน-ภายนอกตราสินค้า ทัศนคติของผู้บริโภคมีผลต่อภาพลักษณ์โดยรวม 67.2% จากกการสัมภาษณ์ผู้ใช้งาน และผู้ประกอบการชอบที่โลโก้ รูปทรง ราคาไม่แพง ประหยัด ใช้งานง่าย มีโปรแกรมการแชต อ่านไฟล์รูปที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง มีโปรแกรมใช้ติดต่อลูกค้า ประโยชน์การใช้งานเหมาะสม ทันสมัย แป้นพิมพ์ใช้งายสะดวก
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2216
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
9-21.pdf4.67 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น