กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2179
ชื่อเรื่อง: สถานการณ์ร่วมสมัยของชุมชนคาทอลิกจันทบุรี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สกฤติ อิสริยานนท์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: คริสตศาสนิกชน - - จันทบุรี
ชุมชนคริสเตียน - - จันทบุรี
ชุมชนศาสนา - - จันทบุรี
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2551
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่อง “สถานการณ์ร่วมสมัยของชุมชนคาทอลิกจันทบุรี” มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาสถานการณ์ของชุมชนคาทอลิกจันทบุรีทั้ง ๖ มิติ ได้แก่ ด้านประชากรและการตั้งถิ่นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการปกครอง ด้านชีวิตทางศาสนา และปัจจัยทางด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่มีผลต่อชีวิตทางศาสนาของครอบครัวคาทอลิกจันทบุรี มีวิธีการศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจเป็นเครื่องมือ โดยเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์จำนวน ๒๙๕ ครอบครัว ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์ด้านประชากรและการตั้งถิ่นฐานพบว่าชุมชนคาทอลิกจันทบุรีไม่ค่อยมีพลวัตทางประชากรสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัวคาทอลิกจันทบุรีในปัจจุบัน ชุมชนคาทอลิกมีแบบแผนการประกอบอาชีพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลังจากการตกต่ำของธุรกิจพลอยในจันทบุรี ชีวิตทางเศรษฐกิจของครอบครัวคาทอลิกยังมีส่วนที่ผูกพันกับวัดคาทอลิก ส่วนชีวิตทางด้านการเมืองของครอบครัวคาทอลิกนั้น คนในครอบครัวคาทอลิกเกือบทั้งหมด ให้ความสนใจติดตามข่าวสารบ้านเมืองผ่านโทรทัศน์เป็นหลัก ชีวิตทางศาสนาของชุมชนคาทอลิกมีความศรัทธาในการปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในระดับปานกลาง โดยยังคงให้ความสำคัญต่อกิจกรรมประจำปี ๔ อันดับแรก คือ การไปร่วมมิสซาวันคริสต์มาส การไปร่วมพิธีเสกป่าช้า การร่วมงานฉลองวัด การทำปาสกา ส่วนปัจจัยทางด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองมีผลอยู่ในระดับปานกลาง และระดับต่ำ ต่อชีวิตทางศาสนาของครอบครัวคาทอลิกจันทบุรี
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2179
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
15-26.pdf1.1 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น