กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2160
ชื่อเรื่อง: รายงานผลการวิจัย เรื่อง การประเมินผลโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๘
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เอกวิทย์ มณีธร
สโรชา แพร่ภาษา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: การฝึกอบรม
การพัฒนาบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - ไทย (ภาคตะวันออก)
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2549
บทคัดย่อ: การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) และข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interviewing) โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ ๑) ให้ทราบถึงความคิดเห็นของนักการเมืองท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการบริหารจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออก ๕ จังหวัด อันได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และนครนายก ๒) ให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับการบริหารจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลากรส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออก ๕ จังหวัดข้างต้น เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ๓) ให้ทราบถึงสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโอกาส และทิศทางในการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป การศึกษาครั้งนี้มีระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๖ จนถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๔๘ โยศึกษาข้อมูลจากการเมืองท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หลักสูตรประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจากจังหวัดในภาคตะวันออก ๕ จังหวัดข้างต้น ผลการศึกษาในครั้งนี้เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ที่ว่า นักการเมืองท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นที่แสดงว่าพึ่งพอใจต่อการบริหารจัดการฝึกอบรมในระดับปานกลาง โดยด้านหลักสูตรมีความเห็นในระดับสูง ด้านอาคารสถานที่มีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง ด้านการให้บริการนักศึกษามีความคิดเห็นในระดับสูง ด้านการบริหารโครงการ เจ้าหน้าที่และวิทยากรมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง และมีความคิดเห็นต่อการจัดฝึกอบรมหลักสูตรในภาพรวมในระดับปานกลาง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2160
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
106-122.PDF16.9 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น