กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2147
ชื่อเรื่อง: Father roles: The omitted roles in US magazine advertisements from the 1950s-1990s
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Chompunuch Punyapiroje
คำสำคัญ: Advertising
Fathers
Magazine - - United States
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2009
บทคัดย่อ: Father roles : The omitted roles in US magazine advertisements from the 1950s-1990s The purpose of the study is to investigate the types of men’s roles in advertising, particularly as father roles, the changes of the father’s roles in advertisements and the advertising components during three periods: before the women’s movements, during the women’s movements and after the women’s movement. The researcher content analyzed 772 advertisements in Time and Good Housekeeping magazines during three periods: the 1950s, the 1970s and the 1990s. The research results revealed that there was not an association between the roles of men (family and non-family roles) and selected time periods. Although men in society share household responsibilities with their wives, the advertisers in those three time periods still try to keep old family role portrayals in magazine advertisements.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2147
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
49-65.pdf939.95 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น