กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2146
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorศิริลักษณ์ บัตรประโคน
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:12:41Z
dc.date.available2019-03-25T09:12:41Z
dc.date.issued2552
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2146
dc.description.abstractการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสืบทอดภูมิปัญญาไทย กลวิธีการสืบทอดภูมิปัญญาไทย การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคติสอนใจที่ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนไทยช่วง พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๙ จำนวน ๑๔ เรื่อง (๑๕ เล่ม) ผลการวิจัยพบว่า มีการสืบทอดภูมิปัญญาไทยไว้ในตัวบทวรรณกรรมเยาวชนช่วงดังกล่าว ๗ ด้าน ได้แก่ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีและจารีตปฏิบัติ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับความเชื่อ พิธีกรรม ภูมิปัญญาเกี่ยวกับวิถีความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาหารและสมุนไพรไทย ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการละเล่นของเด็กไทย และภูมิปัญญาเกี่ยวกับการสืบทอดวรรณคดีไทยสู่วรรณกรรมเยาวชน ด้านกลวิธีการสืบทอดภูมิปัญญาไทยจากผู้รู้สู่เยาวชน เน้นการสืบทอดแบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษร กล่าวคือ นิยมสืบทอดผ่านการบอกเล่า พิธีกรรม ประเพณีและวัฒนธรรมการปฏิบัติและความบันเทิงมากกว่าการสืบทอดแบบเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนกลวิธีที่ผู้เขียนวรรณกรรมใช้ในการนำเสนอการสืบทอดภูมิปัญญาไทยพบว่า มีการนำเสนอผ่านองค์ประกอบของงานเขียน ศิลปะการใช้ภาษาและศิลปะการเล่าเรื่องในลักษณะผสานกัน สำหรับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคติสอนใจ มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับกระบวนการคิด แนวทางการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคม การมีลักษณะนิสัยที่ดีงาม อาทิ การมีความรักความเอื้ออาทร มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รักษาสัจจะ มีความกตัญญูและความพอเพียง รวมทั้งได้สอดแทรกคติสอนใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต การประพฤติปฏิบัติตนและสัจธรรมของชีวิตให้เยาวชน ผู้อ่านได้รับความรู้ไปพร้อม ๆ กันth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectจริยธรรมth_TH
dc.subjectภูมิปัญญาชาวบ้านth_TH
dc.subjectวรรณกรรมไทยth_TH
dc.subjectเยาวชนth_TH
dc.subjectสาขาปรัชญาth_TH
dc.titleการสืบทอดภูมิปัญญาไทยและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในวรรณกรรมเยาวชนไทยช่วง พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๙th_TH
dc.title.alternativeThe inheritance of Thai wisdom and the instillation of ethics in children's Thai literature during 2003-2006en
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue28
dc.volume17
dc.year2552
dc.description.abstractalternativeThe research aimed to study and analyze 15 works of children’s Thai literature during 2003-2006 in terms of the inheritance of Thai wisdom and its inheritance strategies, and the instillation of ethics and morality via those works. The results indicated that there were 7 aspects of the inherited The wisdom. The wisdom here included (1) cultures and traditions, (2) beliefs and rites, (3) ways of life, (4) careers, (5) food and herb, (6) children’s play, and (7) the inheritance of Thai literature to reach children’s Thai literature. According to the strategy of inheriting Thai wisdom, it was emphasized on unwritten strategies; that is using storytelling, rite, cultures, traditions, and entertainment , rather than written strategies. The written strategies were presented through writing elements in terms of characters, dialogue, action in plot and themes, and the art of language use. In addition, concerning the instillation of ethics and morality the works, teaching about thinking process, ways of life, love, solicitude, discipline, responsibility, integrity, gratitude, and sufficiency were given to children. These include the ability to inherit Thai wisdom and virtue into Thai children effectively without destroying any literature valuesen
dc.journalวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.page25-47.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
25-47.pdf2.02 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น