กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2115
ชื่อเรื่อง: การนำเสนอแบบศึกษาบันเทิงในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ไทย
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อภิรักษ์ ชัยปัญหา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: การแต่งนวนิยาย
นวนิยาย
นวนิยายประวัติศาสตร์ไทย
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2549
บทคัดย่อ: การนำเสนอแบบศึกษาบันเทิงในนวนิยายอิงประวัตศาสตร์ไทยร่วมสมัย เกิดจากสาเหตุสำคัญอย่างน้อย ๒ ประการ คือ ลักษณะเฉพาะของนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ และบทบาทของผู้อ่าน ได้แก่ บทบาทผู้ที่อ่านบางส่วนเชื่อ "ความจริง" ในนวนิยายอ้างอิงทางประวัติศาสตร์มากเกินไป และบทบาทของผู้อ่านมุ่งวิเคราะห์วิจารณ์ บทบาททั้งสองได้ส่งผลให้เกิดค่านิยมให้นวนิยายอิงประวัติษสตร์ต้องทำหน้าที่ให้ความบันเทิงและให้ความรุ็ทางประวัติศาสตร์อย่างถูกต้องควบคู่กัน ผู้สร้างสรรค์ ได้แก่ ผู้ประพันธ์และสำนักพิมพ์ในฐานะผู้เผยแพร่ จึงนำกลวิธีการนำเสนอแบบศึกาาบันเทิงมาใช้ในลักษณะต่างๆ เช่น การชี้แจงของผู้เขียนผ่านคำนำ การนำวิธีการเขียนเอกสารวิชาการมาใช้ เช่น การเขียนเชิงอรรถ การเขียนบรรณานุกรม การใช้ภาพประกอบ การคัดข้อมูลประวัติศาสตร์จากหลักฐานปฐมภูมิและการนำบทวิจารณ์มาพิมพ์ในเล่ม การนำเสนอแบบศึกษาบันเทิงดังกล่าวช่วยให้นวนิยายอิงประวัติศาสตร์มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น แต่อาจมีผลข้างเคียงคืออาจทำให้คุณค่าด้านความบันเทิงลดลงบ้าง ผู้สร้างสรรค์จึงควรคำนึงถึงการรักษาคุณค่าทั้งสองประการของนวนิยายประเภทนี้อย่างสมดุล
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2115
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p1-17.pdf941.15 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น