กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2104
ชื่อเรื่อง: การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The construction and development of analytical thinking learning activity package in Thai subject group for prathomsuksa three students
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิมลรัตน์ จตุรานนท์
ปริญญา ทองสอน
สุจิรา แก้วจินดา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: กิจกรรมการเรียนการสอน
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ.
ทักษะทางการคิด
ภาษาไทย - - การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 39 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย ใช้เวลาในการทดลอง 15 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ แบบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ทางภาษาไทยและแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 และโปรแกรม SPSS สำหรับหาค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า ประการแรกได้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประการที่สองชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ E1/E2=85.47/87.18 ประการที่สามความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และประการที่สี่ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีความพึงพอใจระดับมาก
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2104
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p70-79.pdf3.09 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น