กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2102
ชื่อเรื่อง: การปรึกษาครอบครัวตามแนวทฤษฎีโครงสร้าง : กลยุทธ์การพัฒนาครอบครัวอย่างยั่งยืน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Structural family counseling : Sustainable family development strategies
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เพ็ญนภา กุลนภาดล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การให้คำปรึกษา
การให้คำปรึกษาครอบครัว
ครอบครัว
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: กลยุทธ์การพัฒนาครอบครัว ที่มีประสิทธิภาพและนิยมใช้ในปัจจุบัน คือ การนำหลักการแนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยามาใช้ในการช่วยเหลือครอบครัว การปรึกษาครอบครัวตามทฤษฎีโครงสร้าง ที่พัฒนาแนวคิดโดยซาลวาดอร์ มินูชิน มีหลักการและความเชื่อที่ว่า ครอบครัวทุกครอบครัวมีโครงสร้างของตนเอง แนวทางที่สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติต่อกัน ถือเป็นโครงสร้างที่มีอิทธิพลต่อครอบครัว ทั้งในมุมมองทางบวกและลบ ครอบครัวที่มีระเบียบแบบแผนมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน จะสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม มีการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิดทฤษฎีนี้จะให้ความสนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยผู้ให้หารปรึกษาจะใช้วีการหรือเทคนิคต่างๆ เช่น การสังเกต การตั้งคำถาม การทำแผนที่ครอบครัว การเอื้ออำนวยโดยให้สมาชิกครอบครัวมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น การมองภาพใหม่หรือมองสมาชิกครอบครัวในทางบวกในแง่มุมใหม่ และการสร้างขอบเขต ซึ่งเป็นแนวคิดที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในทุกระดับ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาครอบครัวอย่างยั่งยืน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2102
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p24-32.pdf3.79 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น