กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2093
ชื่อเรื่อง: กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพในชั้นเรียน: กรณีศึกษานิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Motivation strategies to efficacy in classroom: Case study of students to practice the teaching in school, Faculty of Education Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เมธี ธรรมวัฒนา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การจูงใจในการศึกษา
การฝึกสอน
การศึกษา
การสอน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การสร้างแรงจูงใจในการเรียนเป็นสิ่งสำคัญของการจัดการเรียนการสอน เพราะว่าแรงจูงใจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่งถ้าครูผู้สอนสร้างแรงจูงใจนี้ควบคู่กับทักษะวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมจะทำให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนได้ดั่งที่ครูคาดหวังไว้ โดยทฤษฏีแรงจูงใจมีแนวคิดที่หลากหลาย แต่ในความเป็นจริงของการเรียนการสอนจำเป็นต้องมีการประยุกต์ใช้อย่างผสมผสาน กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก ในบทความนี้เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ การสร้างแรงจูงใจที่มาจากประสบการณ์ของอาจารย์นิเทศการสอนที่ให้คำแนะนำนิสิตปฏิบัติการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำไปสู่นวัตกรรมการสอน กิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเทคนิคการสร้างแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพของนิสิตเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2093
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
17-26.pdf174.56 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น