กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2062
ชื่อเรื่อง: บทบาทของผู้บริหารกับเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไทย
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วุฒิชาติ สุนทรสมัย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
คำสำคัญ: ความร่วมมือทางการศึกษา
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
มนุษยศาสตร์ - - วิจัย
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2551
บทคัดย่อ: ผลการสำรวจสถานภาพและความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการดานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยสถาบันเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ยืนยันปัญหาความอ่อนแอทางด้านการวิจัยทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของประเทศไทย เกิดจากความแตกต่างด้านบุคลากรในแต่ละวิชาที่มีไม่เท่าเทียมกันและกระจุกตัวอยู่ในบางสถาบันอุดมศึกษาใหญ่ๆ นำมาซึ้งความเหลื่อมล้ำต่อการพัฒนางานวิจัยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพแก่สถาบันอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่เป็นอย่างมาก บทความนี้มุ่งที่จะวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค อันนำมาซึ่งแนวทางและข้อเสนอแนะสำหรับแก้จุดอ่อน โดยการสร้างและใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจปัญหาดังกล่าวอย่างชัดเจน ผู้บริหารที่เป็นผู้นำของมหาวิทยาลัยและสถาบันในสาชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีภารกิจสำคัญเร่งด่วนในการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธะกิจให้มีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะเจาะจงในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนงาน แนวทางกิจกรรม และโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบันในการพัฒนาเครือข่ายการวิจัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย/สถาบันในส่วนภูมิภาคจำนวนมากให้มีความสอดคล้องที่เด่นชัดพอสมควรระหว่างภารกิจและเป้าหมายเกี่ยวกับวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่มีต่อชุมชนหรือภูมิภาค โดยดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยสู่ความสำเร็จ คือ การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันทางการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ การกำหนดแผนกลยุทธ์ด้านเครือข่ายความร่วมมือการวิจัย การลงมือปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม และการติดตามการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2062
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
203-215.pdf1.03 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น